Inquiry Hot Line : 81099666
查詢熱線

 

華校僱傭中心

RAHARJA HK

Home

·ÓÅUÀ¦«Ä

·ÓÅUªøªÌ

¹µ¶Äµ|

¹µ¥D¬d¸ß

¹q¶l§Ú­Ì

­^»y¦L¶Ä

¦L¶Ä±À¤¶

µá¶Ä±À¤¶

Email us

¶Ä¤u°ö°V

§Ú­Ìªº¦ì¸m

2182-PH131
 
 

 
 
 
 
 
 

 

(1061-8365) Name/©m¦W: Aris Umei Umiati
Age/¦~ÄÖ: 24·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 151 cm Weight/Åé­«: 51 kg
Marital Status/±B«Ãª¬ªp: Single¥¼±B
Languages/»y¨¥: English,
Educatin/¾Ç¾ú: Junior High ªì¤¤
Experience/¸gÅç: 1 year in Singapore /1 ¦~¬P¥[©Y
¤W¤u¤é´Á:(ARB201) Name/©m¦W: Surtini Slamet
Age/¦~ÄÖ: 39 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 159 cm Weight/Åé­«: 69 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: married/¤w±B
Languages/»y¨¥: ¼sªF¸Ü
Education/¾Ç¾ú: Junior/¤p¾Ç
Experience/¸gÅç: 9 years in HK/ 9 ¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: December /12¤ë(ARC188) Name/©m¦W: Yuliati
Age/¦~ÄÖ: 24 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 150 cm Weight/Åé­«: 50 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: single/¥¼±B
Languages/»y¨¥: ¼sªF¸Ü
Education/¾Ç¾ú: Junior/¤p¾Ç
Experience/¸gÅç: 4 years in HK/ 4¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: 17/12/2004
(ARC187) Name/©m¦W: Sir Mulyani
Age/¦~ÄÖ: 24 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 161 cm Weight/Åé­«: 51 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: single/¥¼±B
Languages/»y¨¥: ¼sªF¸Ü
Education/¾Ç¾ú: Junior/¤p¾Ç
Experience/¸gÅç: 2 years in HK/ 2¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: 27/09/2004(ARC192) Name/©m¦W: Ineke Fabiola
Age/¦~ÄÖ: 26 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 156 cm Weight/Åé­«: 45 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: Single/¥¼±B
Languages/»y¨¥: Good English
Education/¾Ç¾ú: Jounior High/ªì¤¤
Experience/¸gÅç: 2 yrs in Singapore & 2 yrs in HK/2¦~¬P¥[©Y & 2¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: 22/10/2004
(she loves kids)


(ARA194) Name/©m¦W: Suyanti
Age/¦~ÄÖ: 25 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 166 cm Weight/Åé­«: 50 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: married/¤w±B
Languages/»y¨¥: ¼sªF¸Ü
Education/¾Ç¾ú: Junior/¤p¾Ç
Experience/¸gÅç: 2¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: 20/1/2005(ARB202) Name/©m¦W: Sundarwati
Age/¦~ÄÖ: 28 ·³
Nationality/°êÂÇ: Indonesian / ¦L¶Ä
Height/°ª«×: 160 cm Weight/Åé­«: 50 kg
Marital status/±B«Ãª¬ªp: married/¤w±B
Languages/»y¨¥: ¼sªF¸Ü
Education/¾Ç¾ú: Junior/¤p¾Ç
Experience/¸gÅç: 4 years in HK / 4 ¦~­»´ä
Available/¤W¤u¤é´Á: 26/10/2004

2182-PH131

2182


(ARA102)
(ARB201)

(ARB188)
(ARC187)

(ARC192)
(ARA194)
(ARB202)